Algemene voorwaarden Dyslexie Academie voor deelnemers aan open inschrijvingsactiviteiten

De Dyslexie Academie is een alliantie tussen Expertis Onderwijsadviseurs en Marant. Deze algemene voorwaarden zijn voor Expertis Onderwijsadviseurs gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08116634; voor Marant onder nummer 11048438.

Bij de inschrijving, uitvoering en facturering van (betaalde) bijeenkomsten* hanteert de Dyslexie Academie de volgende voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan alle cursussen, conferenties en andere bijeenkomsten die de Dyslexie Academie organiseert, en waarvoor de deelname niet gratis is. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v. BW.

Artikel 2 – open inschrijvingsactiviteiten

  1. Een open inschrijvingsactiviteit vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van de Dyslexie Academie.
  • De Dyslexie Academie beslist zo ver mogelijk voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit, en laat in geval van niet-doorgaan dit de deelnemer schriftelijk (per mail) direct na het besluit weten.
  • Indien een activiteit geen doorgang vindt zal er ook direct restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
  • De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelneming schriftelijk of via het contactformulier te annuleren, waarna alleen € 50,- in rekening wordt gebracht. Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen vóór de bijeenkomst wordt 50% van de kosten en € 50.- annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna is annulering niet meer mogelijk en is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
  • De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit.
  • Indien het voor de Dyslexie Academie door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is een activiteit te verzorgen op de manier zoals in de uitnodiging is vermeld, kan zij het programma aanpassen. Zij stelt daarbij alles in het werk om de inhoud en uitvoering van de bijeenkomst op vergelijkbare wijze uit te voeren.
  • De Dyslexie Academie heeft het recht om sprekers, cursusleiders of workshopleiders te wijzigen, ook nadat de namen van dezen in publicaties, advertenties e.d. bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren, tenzij door de deelnemer aan de bepaling omtrent annulering wordt voldaan (zie lid 4 en 5).

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

  1. Bij de inschrijving betaalt de deelnemer via IDEAL.
  • Alleen wanneer betaling via IDEAL door technische problemen voor de deelnemer niet mogelijk is, is betaling op andere wijze voorafgaand aan de (start) datum van de activiteit in overleg met de Dyslexie Academie mogelijk.

Artikel 4 – geheimhouding

De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.

* De Dyslexie Academie maakt onderscheid in dienstverlening aan organisaties (rechtspersonen; meestal instellingen voor dyslexiezorg) en deelnemers (aan cursussen, conferenties of andere bijeenkomsten die de Dyslexie Academie niet gratis organiseert). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan open inschrijvingsactiviteiten.